Skip to Content

Služby projektového managementu pro soukromé investory

Služby pro obce, města, kraje, neziskové organizace, podnikatele atd.:

  • Spolupráce při přípravě záměru projektu a jeho optimalizace
  • Zpracování Studie proveditelnosti včetně analýzy nákladů a výnosů (CBA)
  • Posouzení vlivu projektu na životní prostředí
  • Eventuálně zpracování a obhajoba záměrů a Žádostí o dotaci z fondů EU, národních či mezinárodních zdrojů zdrojů
  • Příprava a komplexní organizace výběrových řízení (generální zhotovitel, stavební dozor, úvěr na realizaci atd.)
  • Zajištění dozoru investora při realizaci projektu (technický dozor investora, autorský dozor apod.)
  • Zajištění investičního dozoru projektu ve fázi realizace (administrativní zajištění čerpání dotace, zpracování hlášení a zpráv včetně žádostí o platbu atd.)
  • Závěrečné vyhodnocení akce
  • Další služby spojené s projektovým managementem