Skip to Content

Služby pro ostatní žadatele

Služby pro obce, města, kraje, neziskové organizace, podnikatele atd.:

  • monitoring a analýza dotačních příležitostí
  • posouzení vlivu projektu na životní prostředí
  • zpracování a obhajoba záměrů a Žádostí o dotaci z fondů EU a národních zdrojů
  • zpracování a obhajoba klíčových příloh Žádostí (Cost-benefit analýzy, Studie proveditelnosti atd.)
  • příprava a komplexní organizace výběrových řízení (generální zhotovitel, stavební dozor, úvěr na realizaci atd.)
  • zajištění investičního dozoru projektu ve fázi realizace (administrativní zajištění čerpání dotace, zpracování hlášení a zpráv včetně žádostí o platbu atd.)
  • závěrečné vyhodnocení akce
  • další služby spojené s projektovým managementem